Dzisiaj jest: 18.9.2019, imieniny: Ireny, Irminy, Stanisława

Regulamin

Regulamin korzystania z portalu informacyjnego info.swinoujscie.pl
 
1. Postanowienia ogólne
1.1 Niniejszy regulamin zawiera ogólne warunki korzystania z portalu informacyjnego prowadzonego pod domeną info.swinoujscie.pl
1.2 Korzystanie z portalu oznacza zgodę na postanowienia Regulaminu.
1.3 Korzystanie z portalu jest nieodpłatne.
1.4 Układ portalu, materiały zamieszczone w portalu oraz każdy element portalu podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, poz. 904) i ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508). Zabronione jest kopiowanie materiałów zawartych w portalu, a także rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej zgody administratorów.
2. Rejestracja Użytkowników
2.1 Korzystanie z określonych elementów portalu jest możliwe wyłącznie po rejestracji i założeniu konta w portalu. Osoby, które dokonały rejestracji i założyły Konto są zwane dalej użytkownikiem.
2.2 Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni lub korzysta z portalu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać portalu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub działać na szkodę innych użytkowników portalu. Użytkownik zobowiązuje się również nie korzystać z portalu w sposób naruszający prawo, postanowienia regulaminu lub dobre obyczaje.
2.3 W przypadku zmiany danych osobowych podanych przy rejestracji, użytkownik obowiązany jest do ich aktualizacji przed przystąpieniem do korzystania z portalu.
2.4 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z portalu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z portalu jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek korzystania z elementów portalu dostępnych wyłącznie po rejestracji i założeniu Konta.
2.5 Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.
3. Zasoby
3.1 Przez "zasoby" należy rozumieć wszelkie treści, zdjęcia, informacje, pliki lub aplikacje dostarczane przez użytkownika w trakcie rejestracji lub korzystania z portalu, w tym w przesyłanej poczcie elektronicznej oraz zamieszczane na forach dyskusyjnych. Zakazane jest dostarczanie zasobów o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.
3.2 Użytkownik oświadcza, że podane przez niego zasoby:
a. nie są nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
b. nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, tajemnicy handlowej, ani też dóbr osobistych;
c. nie naruszają obowiązującego prawa i powszechnie przyjętych norm obyczajowych;
d. nie są obraźliwe oraz nie zawierają gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;
e. nie zawierają treści budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny;
f. nie zawierają wirusów, innych programów komputerowych lub danych, których celem jest powodowanie szkód, przechwytywanie danych lub powodowanie niezdatności do użytku systemów komputerowych;
g. nie zawierają bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do materiałów naruszających punkty a-f powyżej.
3.3 W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych w portalu przez jego użytkowników (w tym zasobów) lub związanej z nimi działalności administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
3.4 Administrator ma prawo do usuwania, zmiany treści lub blokowania zasobów naruszających regulamin lub strukturę portalu.
3.5 W przypadkach wyjątkowych naruszeń, zastrzega sobie prawo do usunięcia zasobów lub konta użytkownika.
4. Reklamacje
4.1 Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z portalem wyłącznie pocztą elektroniczną na adres admin@info.swinoujscie.pl, reklamacja powinna zawierać opis problemu oraz oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego identyfikację.
4.2 Rozpatruje się reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji.
4.3 O rozpatrzeniu reklamacji użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony.
5. Polityka prywatności
5.1 Mając pełną świadomość zaufania, jakim użytkownicy obdarzają portal info.swinoujscie.pl zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę prywatności Użytkowników oraz realizując postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych, postanawiamy wprowadzić następującą Politykę Prywatności.
5.2 Niniejszy dokument stanowi świadectwo dostrzegania przez portal info.swinoujscie.pl problemów ochrony prywatności w Internecie. Poniższa Polityka prywatności zawiera zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach, obowiązujące w portalu info.swinoujscie.pl.
5.3 Portal ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług portalu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu portalu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.
5.4 Portal zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

5.5 Portal info.swinoujscie.pl deklaruje:
  1. zamiar podejmowania wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki     związanych z bezpieczeństwem danych osobowych;
  2. zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji pracowników administratora danych, którzy przetwarzają dane osobowe, szczególności w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych;
  3. zamiar traktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez   zatrudnione osoby;
  4. zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.
5.6 Pragniemy poinformować, iż dane powierzane przez Użytkowników składowane są na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi ograniczone jest do minimum. Portal realizując Politykę Prywatności w zakresie ochrony danych osobowych stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności:
  1. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  2. zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
  3. przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych,
  4. zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 5.7 W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Portalu, współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.
5.8 Wykorzystywanie adresów IP użytkowników służy jedynie diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Portalem. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników. Wyjątkowo portal wykorzystuje pliki „cookies", które ułatwiają korzystanie z jej zasobów. „Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Zapisywane „cookies” służą wyłącznie w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź dezinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne portale internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Wyłączenie informacji „cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów portalu.
5.9 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika Portalu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta. Dane osobowe Użytkowników, których konta zostały usunięte są przetwarzane w związku z koniecznością zapewnienia aktywnym Użytkownikom najwyższych standardów bezpieczeństwa w celu nie dopuszczamy, aby sprawcy ew. naruszeń zacierali ślady swojej nielegalnej działalności.
5.10 Informacje kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Niemniej Portal zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Wśród wiadomości tych wskazać należy: informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania portalu (np. zmiany w funkcjonowaniu lub zmiany Regulaminu) bądź też treści reklamowe związane z działalnością komercyjną portalu i jej kontrahentów. Administrator portalu będzie się kontaktował z Użytkownikami za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczanie informacji w Portalu.
5.11 Użytkownicy portalu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami portalu poprzez pocztę elektroniczną. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, praktyk dotyczących ochrony danych osobowych stosowanych w Portalu, albo pragną dokonać wglądu do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć, proszeni są o wysłanie odpowiedniej informacji na adres: admin@info.swinoujście.pl
 
6. Postanowienia końcowe
6.1 Administrator może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego regulaminu w portalu. Na żądanie użytkownika administrator dostarcza treść każdej zmiany Regulaminu drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.
 

Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela portalu.
Kliknij i dołącz do naszej grupy info.swinoujscie.pl na facebooku.